Participantengroepen

In de Hooglandse Gemeenschap bestaan de zogenoemde participantengroepen. Ze komen regelmatig bij elkaar ter bespreking van een zelfgekozen boek of onderwerp, meestal op het gebied van religie en maatschappij.

De meeste groepen bestaan uit ongeveer vijftien personen. De samenstelling varieert: van een groep van pas afgestudeerden tot groepen van voornamelijk ouderen. Wil je je aansluiten bij een van de groepen, dan kun je informatie vragen bij de contactpersonen van onderstaande groepen.

Enkele groepen stellen zichzelf even voor.

Schola Cantorum

Contact: Wim van Gent, willemp.vangent@gmail.com

De Schola Cantorum is een prachtig koor wat op bijna alle zondagen – met uitzondering van de maanden juli en augustus – muzikale ondersteuning levert aan de vieringen van de Leidse Ekklesia. Het is een enthousiaste club van ongeveer 50 zangers en zangeressen die een band hebben met de Ekklesia. De Schola staat onder leiding van Wim de Ru. De begeleiding op de piano is in handen van Ronald Meester of Oskar Bles. Daarnaast wordt het koor begeleid door het grote kerkorgel met twee organisten Hans Lippens en Wim Loos. De Schola gaat jaarlijks in september op ‘schola weekend’, een goed gelegenheid om nieuwe liederen in te studeren maar ook voor gezelligheid en teambuilding. Op kerkelijke hoogtijdagen voert de Schola veelal een bijzonder werk uit. Bijvoorbeeld op Goede Vrijdag de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt. Het koor zoekt vooral tenoren en bassen.  Geïnteresseerden kunnen komen kennismaken. De schola repeteert elke donderdag in de Lokhorstkerk, Lokhorststraat 1, Leiden.

Werkgroep 12 en 14+

Contact: Charlotte Lendfers, charlotte_raoul@casema.nl, tel. 06 54320110

De ‘12 en 14+ Groep’ bestaat uit jongeren van de leeftijd van 12 tot 16 jaar. Deze groep komt één keer per maand bij elkaar op Rapenburg 100 o.l.v. een begeleider die om de beurt de bijeenkomst verzorgen. Ieder jaar hebben zij een ander thema, waarvan tijdens de bijeenkomst een sub thema wordt behandeld. In het jaar 2016-2017 heeft de groep het onderwerp ‘dialoog’ behandeld. Aan het einde van het seizoen gaat de 12 en 14+ groep op kamp. De groep zoekt nieuwe begeleiders, zowel mannen als vrouwen.

Werkgroep Kindernevendienst

Contact: Rutger Pol, rutgerpol@kpnplanet.nl

Van baby tot jongvolwassenen, voor alle kinderen is er ruimte binnen de Ekklesia. Het begint bij de crèche tijdens de vieringen. Baby’s en peuters tot vier jaar kunnen tijdens de viering daar terecht.
De kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen tijdens de vieringen naar de Kindernevendienst gaan. Met een team van ongeveer tien personen verzorgen we deze activiteiten. Het is altijd een behoorlijke klus om de activiteiten uit te voeren en het voor de kinderen aantrekkelijk te maken. Speciaal aandacht is er voor Palmpasen, Pasen, de Kinderdienst en Kerst. Ook is er aandacht voor de kinderen die afscheid nemen van de Kindernevendienst en overgaan naar de 12+groep in de middelbare schoolleeftijd. Zowel bij de Kindernevendienst en de 12+groep is de uitdaging om aan te sluiten bij hun belevingswereld, en te voorkomen dat het bijwonen van de Ekklesia viering ‘saai’ is. Dit lukt de ene keer beter dan de andere keer. In totaal werden ongeveer 60 kinderen bereikt. Er is altijd ruimte voor versterking; het is leuk om te doen en ook gezellig!

Stuurgroep Diaconaat

Contact: Ingrid Verrijdt, imathilde@hotmail.com

De stuurgroep Diaconie probeert mede vorm te geven aan de maatschappelijke taak die de Ekklesia zich stelt. Door collectes, en met giften uit het SDFH-fonds worden projecten in binnen- en buitenland ondersteund, die gericht zijn op verwezenlijking van de (hernieuwde) Millennium doelen voor armoedebestrijding, sociale gelijkheid, mensenrechten en verzoening. Meer op de eigen pagina van de Stuurgroep. Interesse? Neem contact op!

PR Commissie

Contact: Arwin Ridder, arwin.Ridder@astellas.com

De Ekklesia heeft een eigen PR-Commissie die de website actualiseert, maandelijks de digitale nieuwsbrief uitstuurt en op allerlei manieren de interne en externe communicatie verbetert. De Commissie kan nog wel enige versterking krijgen. Vind je PR-, communicatie- of redactiewerk leuk? Persberichten opstellen? Neem dan contact op.

Ekklesia Taalgroep

Contact: Ingrid Verrijdt, taalgroep@ekklesialeiden.nl

Als onderdeel van het ‘Maatschappelijk Project’ van de Ekklesia is eind 2015 de Taalgroep ontstaan. Het vormde een antwoord op de mistroostige situatie waarin de 250 vluchtelingen van de Noodopvang Leiden verkeerden. Gedurende 2016 heeft de Taalgroep twee projecten ontwikkeld en uitgevoerd. In oktober 2017 gaat het derde taalproject met statushouders in Leiden e.o. van start. De Taalgroep werkt met kleine conversatiegroepen en individuele taalmaatjes, die wekelijks bij mekaar komen. Het derde project richt zich op moeders met jonge kinderen en statushouders die moeilijk Nederlands eren of soms analfabeet zijn. Er wordt ook samen gekookt en gegeten.
De Taalgroep heeft ongeveer 30 vrijwilligers. De groep bestaat voor de helft uit studenten/jongeren, en de andere helft uit senioren. Binnen de Taalgroep waren (oud-)docenten, didactici, antropologen, Arabisch- en Koerdisch sprekenden, een pedagoog actief op het gebied van trauma-verwerking.
De Taalgroep is lid van het landelijke platform ‘Het Begint met Taal’. Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom, als taalcoach, taalmaatje of voor andere organisatorische werkzaamheden.

Participantenkring Groep RAP100

Contact: Corrie Ernste-Tempelaars, de.ernste@planet.nl

De participantengroep ‘Rap100’ bestaat uit twaalf personen. De bijeenkomsten vinden eens per maand plaats, op wisselende avonden in de week bij een van de leden thuis. De groep start jaarlijks het seizoen in september met een gezamenlijk etentje, waarvoor een ieder een gerecht klaarmaakt. Meestal wordt een boek op het werkterrein van religie, filosofie, en het dagelijkse leven besproken. Om de beurt bereidt een van de leden van de groep een gedeelte, resp. een hoofdstuk voor. Het is een uitdaging om elk jaar weer een boek te vinden dat aantrekkelijk is en interessant en inspirerend voor een ieder. De groep hecht veel belang aan open staan voor de mening van de ander, betrokken zijn op elkaar en van elkaar leren. Kortom, een hechte groep vormen. De groep heeft plek voor enkele nieuwe leden.

Gespreksgroep Levenskunst/Levensvragen

Contact: Rob van den Boom, boomvd@xs4all.nl, tel. 06-1856.4545

De gespreksgroep ‘Levenskunst/Levensvragen’ neemt de eigen ervaringen en vragen van de deelnemers als startpunt van het gesprek. De bijeenkomsten worden steeds de eerste dinsdag van de maand gehouden, op RAP100, het pand van Rapenburg nr 100, van 10 tot 12 uur. De deelname varieert van vier tot vijftien personen. In de meeste gesprekken werden twee thema’s besproken. De overige thema’s bleven op de agenda staan en werden soms een volgende keer opgepakt. De gesprekken worden in het algemeen als diepgaand en waardevol ervaren. De gespreksgroep Levenskunst/Levensvragen heeft een vaste kern, maar staat open voor nieuwe deelnemers, ook in de vorm van een eenmalige inloop. Welkom dus!

Literatuurkring Ekklesia Leiden

Contact: Anne Davidse, anne.davidse@casema.nl, tel. 071-517.5255

De participanten ‘Literatuurgroep’ omvat ongeveer tien leden en komt om de zes weken een avond bij elkaar op RAP100 ter bespreking van een roman. Het is verrassend te ervaren hoe men vanuit verschillende perspectieven een roman leest en beoordeelt. In het afgelopen jaar las men romans van: David Grossman, Patrick Modiano, Rosita Steenbeek, Karl Ove Knausgard, Amoz Oz, Stefan Hertmans en Griet op de Beeck. Als het in een serie diensten past werkt de groep mee aan de voorbereiding van een dienst in de Hooglandse kerk. Belangstellenden zijn welkom.

Groep Part & Deel

Contact: Vic Marlet, vmm.nl@hotmail.com, tel: 071-576.3254

De participanten werkgroep ‘Part & Deel’ kent negen leden en komt eens per zes weken bij elkaar. Men krijgt begeleiding van theoloog Herman van Bemmel. Men leest een theologisch boek, bijvoorbeeld van Ton de Kok ‘Wat is God; filosofen & schrijvers op zoek’. De groep wil niet meer dan twee filosofen of schrijvers per keer bekijken en aan de hand van de auteur doorlichten op hun godsideeën. In de loop van 2017 zal men een nieuwe boekkeuze maken. De werkgroep kiest wel eens voor een artikel of bespreekt een onderwerp dat binnen de Ekklesia aan de orde is geweest. Nieuwe leden zijn welkom.

Participantengroep Focus

Contact: Jacquy Bouwer & Aenneli Houkes: jacquybouwer@hotmail.com en enneli.Houkes@gmail.com

De participantengroep ‘Focus’ bespreekt interessant thema’s, thema’s die niet altijd een religieus karakter hebben, maar wel altijd gerelateerd zijn aan de eigen (verschillende) geloofsbeleving(en). Zo’n thema wordt steeds voorbereid door twee leden samen. Soms wordt een spreker uitgenodigd of gaat de groep ergens met elkaar heen. Er is altijd tijd om elkaar te ontmoeten. De afspraak is de avonden altijd goed voor te bereiden, zodat ze bijzonder zijn, een goed gesprek bieden en de leden verrijken, o.a. in religieuze zin. Twee avonden per jaar hebben een traditioneel karakter: het Nieuwjaar diner en de zomerpicknick. Deze maaltijden hebben vooral een ontmoetingskarakter, hoewel er ook altijd iets kleins inhoudelijks aandacht krijgt. De groep heeft ruimte voor nieuwe leden.

Gespreksgroep Leiden 2

Contact: Kees Bos, bosbijl@hetnet.nl, tel. 071-341.9908
De participantengroep ‘Leiden 2’ bespreekt onderwerpen op het gebied van Bijbel en geloven. Dat gebeurt aan de hand van een boek dat in onderling overleg wordt gekozen. Eind 2015 werd de bespreking afgerond van het boek ‘Het oude Egypte, bakermat van het jonge christendom’ van Tjeu van den Berk. In 2016 werd een begin gemaakt met het lezen en bespreken van ‘Het Oerboek van de Mens’ over de evolutie en de Bijbel, van Carel van Schaik en Kai Michel. Beiden noemen zich agnost, maar laten zien dat juist vanuit een andere invalshoek veel over de Bijbelverhalen te zeggen is. De groep komt éénmaal per maand bij elkaar, en heeft momenteel 10 leden. Belangstellenden zijn welkom.

Groep Leiden-Oegstgeest

Contact: Elly Bakker, schouten.bakker@live.nl, tel. 071-517.1544

De participantengroep ‘Leiden/Oegstgeest’ bestaat sinds 2000. Er zijn gemiddeld 10-12 personen in de groep. De groep opereert zonder vaste begeleider en ontmoet elkaar om de 6 weken, bij een van de leden thuis. Men bespreekt dan een van te voren samen bepaald deel/ hoofdstuk van een boek of een persoonlijke inbreng. De onderwerpen variëren van maatschappelijke, theologische of filosofische theorieën tot meer persoonlijke beschouwingen of dilemma’s. Voorbeelden hiervan zijn: boeken van Geert Mak (over Europa), Bonnhoeffer, Peter Westbroek (‘De ontdekking van de aarde’), Hans Achterhuis (‘Met alle geweld’), diverse favoriete gedichten, persoonlijke inspiratiebronnen.
Naast het aandacht geven aan een onderwerp zijn we betrokken op elkaars bestaan. Ieder nieuw academisch jaar beginnen we met een gezamenlijke maaltijd en we sluiten een jaar af met een uitje. Er is ruimte voor nieuwe leden.

Jonge participantengroep

Roosmarijn Golbach

Houd je van gezelligheid en verdieping? Ben je op zoek naar wat in jouw leven van waarde is? Of verlang je naar momenten waarop je even niets hoeft en gewoon kunt zijn? Kom dan eens kijken bij de jonge participantengroep En je wilt wat. De jonge participantengroep richt zich op studenten, young professionals, promovendi, jonge ouders en alle andere mensen tussen de twintig en de veertig die geïnteresseerd zijn in zingeving. Eens per maand komen we samen voor een maaltijd en verdiepende activiteit. Die kan uiteenlopen van het kijken van een documentaire of bijbelstudie tot het lezen van poëzie en een theaterworkshop. Graag tot ziens!

X