Financiën

Klik op de titel om het antwoord te lezen

Wat kost het Lidmaatschap van de Vereniging?

€ 25 per jaar voor volwassenen. Voor studenten en kinderen tot 18 jaar 50% korting.

Dit bedrag is bewust laag gehouden om het lidmaatschap laagdrempelig te houden. De totaal benodigde inkomsten zijn echter veel hoger en daarom hopen we en verwachten we van u dat u op vrijwillige basis een aanvullende financiële ondersteuning zult geven. Meer daarover bij de volgende vragen.

Waarom naast lidmaatschap ook nog vrijwillige bijdragen?

De jaarlijkse kosten van de vereniging worden begroot op ongeveer € 130.000. Dit is vooral voor de zondagse vieringen: kerkhuur, onkosten Schola, vergoeding musici en dirigent, gastvoorgangers, voor speciale activiteiten en natuurlijk voor de salariskosten van de participantenpastor.

 

Dit bedrag wordt in grote lijnen als volgt gefinancierd:

  1. Externe subsidie (bijdrage huurkosten) €    20.000
  2. Collecten                                                           €    20.000
  3. Lidmaatschapsgelden                                  €      5.000

Subtotaal:                                                                      €    45.000

Benodigde vrijwillige bijdragen:                        €    85.000

Totaal                                                                              €   130.000

Zoals uit bovenstaande opstelling blijkt, is de vereniging financieel voor ongeveer € 85.000 per jaar afhankelijk van uw vrijwillige bijdragen.

Wat is een richtbedrag voor de vrijwillige bijdrage?

Het is lastig om te zeggen wat een redelijke hoogte van de vrijwillige bijdrage is. Er zijn ongeveer 250 verschillende adressen in het ledenbestand, hieruit kan berekend worden hoe hoog de gemiddelde bijdrage zou moeten zijn om de doelstellingen te halen. Er kan echter niet uitgegaan worden van een gemiddeld bedrag per lid omdat de mogelijkheden per lid enorm van elkaar kunnen verschillen. Het lijkt ons daarom redelijk dat de sterkste schouders het meeste dragen!

Als u zich onzeker voelt over wat in uw geval een redelijke bijdrage zou zijn, neem dan contact op met de voorzitter of de penningmeester.

Voor de financiering van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van de collecteopbrengsten en van uw giften. Zonder uw vrijwillige bijdragen kan de vereniging simpelweg niet voortbestaan.

Hoe kan ik bijdragen?

U kunt bijdragen door te storten op bankrekeningnummer

NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia.

Krijg ik een acceptgiro toegestuurd?

Nee, we verzoeken u zelf geld over te maken. Wellicht is het gemakkelijk om een automatische betalingsopdracht voor een bedrag per maand of kwartaal te geven.

Is een schenkingsovereenkomst iets voor u?

Het biedt fiscale voordelen als u met ons een periodieke schenkingsovereenkomst afsluit. U kunt met een periodieke schenkingsovereenkomst uw vrijwillige bijdrage aan de vereniging volledig aftrekken van de belasting. Voor de aftrek van periodieke schenkingen geldt namelijk niet de drempel van 1% van het verzamelinkomen.

Klik hier voor nadere uitleg en voorwaarden. Bij deze uitleg wordt verwezen naar een gratis schenkingsovereenkomst. De LSE heeft echter een eigen schenkingsovereenkomst, die u hier kunt downloaden. Het regelen van een dergelijke overeenkomst is ook mogelijk door middel van een notariële akte, maar vanaf 2014 hoeft dat niet meer.

Wilt u nadenken over de mogelijkheid van een legaat?

Uiteraard is het mogelijk de LSE te begunstigen door een legaat. Een legaat moet notarieel vastgelegd worden.

Wilt u hierover een gesprek met de penningmeester of een ander bestuurslid, laat het ons weten.

Is de LSE financieel gezond?

De LSE is financieel gezond. In het verleden is gespaard om garant te kunnen staan voor het salaris van de participantenpastor. Onze reserves zijn helaas niet onuitputtelijk en de prognose is dat als we de huidige inkomsten doortrekken, de reserves binnen enkele jaren uitgeput zijn. Daarom zal de penningmeester alle leden/participanten blijven wijzen op de noodzaak van de vrijwillige bijdragen. De inzet is natuurlijk de vereniging voor lange tijd te laten voortbestaan.

Welke Stichtingen en Fondsen zijn er binnen de LSE?

In het verleden diende de Stichting Materiële Voorzieningen LSE de belangen van zowel het studentenwerk als van het participantenwerk. Met de oprichting van de vereniging is het participantenwerk afgesplitst. Er zijn nog steeds bijdragen van participanten aan de Stichting Materiële Voorzieningen LSE met als oogmerk de ondersteuning van het participantenwerk. Deze bedragen worden doorgesluisd naar de vereniging.

Verder is er het Diaconaal Fonds Hulpverlening LSE: IBAN nummer NL42 INGB 0003 3133 66. Dit fonds behartigt o.a. het collecteren voor externe doelen: de maandelijkse uitgangscollecte. Ook wordt vanuit dit fonds individuele bijstand verleend aan enkelen die hier erg mee geholpen kunnen worden.

Ten slotte is er het Fonds HSAW: Hervormd Studenten- en Academiewerk. Dit fonds is in de beginjaren van de LSE gesticht en beheert een bedrag dat in het verre verleden is gespaard. Sinds het aanstellen van de participantenpastor draagt dit fonds elk jaar bij aan het sluitend maken van de begroting. Ook wordt jaarlijks een bedrag onttrokken voor de huur van de Hooglandse Kerk.

Wat is de relatie met Kerkbalans?

In de jaarlijkse actie Kerkbalans staat de geldwerving van en voor de in de LSE participerende kerken centraal. Deze kerken zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de salariëring van de studentenpastores. Daarom bevelen wij deze actie dan ook altijd warm bij u aan. De vereniging zelf ontvangt geen geld uit deze actie.

Wat is de relatie tussen de Vereniging en het Studentenwerk?

De vereniging heeft zich in de statuten o.a. ten doel gesteld het studentenwerk te ondersteunen. Daarom wordt hieraan ook financieel bijgedragen.

Het secretariaat van de Vereniging is ook beschikbaar om de studenten pastores administratief te ondersteunen.

ANBI

De Vereniging Leidse Studenten Ekklesia (LSE), de Stichting Diaconaal Hulpfonds LSE en de Stichting Materiële Voorzieningen LSE zijn zogenaamde ANBI-instellingen (ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan deze instellingen onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn.

Nog meer vragen?

Neem contact op met de penningmeester@ekklesialeiden.nl

X