Mededelingen uit het bestuur

Vacature bestuur Ekklesia (rappel) 
Een van de leden van het bestuur van de Ekklesia heeft zich om persoonlijke redenen terug getrokken. Wij zoeken een nieuw bestuurslid. Heb je interesse om lid van het bestuur te worden, of wil je ons attenderen op iemand anders, die volgens jou zeer geschikt zou zijn, mail dan svp. aan: secretaris@ekklesialeiden.nl

Bericht van de penningmeester
Het einde van het jaar 2018 nadert nu snel. Binnen de Vereniging, waarvan u naar ik hoop allemaal lid bent, vinden er tal van activiteiten plaats. Helaas hebben we in 2018 geen sluitende begroting kunnen presenteren, het begrote tekort bedraagt ongeveer € 25.000 op jaarbasis. Naar verwachting kan dit tekort in de komende jaren nog verder oplopen. Uw (extra) vrijwillige bijdragen zijn meer dan welkom! Als u zich echter nu realiseert dat u de contributie en uw vrijwillige bijdrage nog moet betalen, wil ik u vriendelijk verzoeken dit snel te doen, in ieder geval voor het einde van het jaar. Hoe bij te dragen? Stort op rekening NL66 INGB 0004 8198 29 t.n.v. Vereniging Leidse Studenten Ekklesia, o.v.v “Vrijwillige bijdrage” en/of “contributie”. Er worden geen acceptgiro’s verstuurd en er wordt ook niet gewerkt met automatische incasso. Bij voorbaat wil ik u dankzeggen voor uw ruimhartige bijdrage!

Vriendelijke groet,
Flip van Hoven, penningmeester

 

 

 

X